De (geschiedenis van de) Helsloot familie

Homepage Onze alchemisten prentencollectie


Middeleeuwse kapel te Helsdingen, vermoedelijke oorsprong van de familie Helsloot "Helsloot" boerderij Overveld links (foto Bernard F. Eilers , 1896-1913)
Middeleeuwse kapel te Helsdingen, vermoedelijke oorsprong van de familie Helsloot "Helsloot" boerderij Overveld (links) aan de Amstelveenseweg in Buitenveldert
(foto Bernard F. Eilers , 1896-1913)


De Helsloot familie:

Op deze plek doe ik een poging om de (geschiedenis van de) Helsloot familie in kaart te brengen. Op dit moment is dit nog maar een kleine aanzet. Ik ben nog druk bezig gegevens te verzamelen.
Opmerkingen, correcties en aanvullingen (ik stel ze zeer op prijs) kunnen naar mij gemaild worden.

Mijn dank gaat uit naar Monique A.F. Peters, Ton Beltzer (www.beltzer.nl) en Frank Helsloot van wie ik een groot aantal gegevens en documenten heb ontvangen.

Lennart Helsloot.


Het ontstaan van de naam Helsloot
Als eerste kijken we bij het Meertens Instituut (onderzoek en documentatie van Nederlandse taal en cultuur) voor een verklaring:
"Wonend aan de Helsloot:
1. een sloot ten oosten van Grootschermer;
2. een water ten oosten van Dordrecht tussen de Beneden Merwede en de Nieuwe Merwede;
3. een water bij Gasperden (Hagestein), 1269 Helsloit."

Zelf ben ik ook nog de volgende Helsloot'en tegengekomen:
4. een water ten zuiden van het Benedeneind of Gelders Benedeneind in het zuidoosten van de gemeente Veenendaal. Tussen het (Gelders) Benedeneind en de Wageningselaan vinden we daar De Blauwe Hel (een beschermd natuurmonument) en De Hel (een beschermd natuurreservaat). De Hel wordt voor het eerst genoemd in 1615. In kranten van 1908,1910,1911 biedt de weduwe H. van Ravenswaaij had haar grasland ď(boven) aan de HelslootĒ te koop aan. In 1924 wordt een perceel te koop aangeboden "aan de Helsloot naast Brugmans ...".

5. Nabij Baarn ontspoort in 1898 een trein waarbij de "machine in de Helsloot terecht kwam". Helaas is deze sloot verder nergens op oude kaarten te vinden. Het betreft naar alle waarschijnlijkheid het slootje langs de spoorlijn nabij de kruising Torenlaan / spoorlijn.


6. Ik meen ook
ooit op een kaart van de Zaanstreek een Helsloot gezien te hebben.
7. In Hasselt (BelgiŽ) kwam ik de (voormalige) Helbeek tegen.
8.
Tenslotte vermeld ik nog dat halverwege Coevorden en Emmen ook nog een buurtschap Holsloot ligt. Dit gehucht heeft echter niks met onze familienaam te maken.


Mijn verklaring van de achternaam Helsloot:
De familie kent zijn oorsprong in Vianen en omgeving, zoals hieronder zal worden uitgelegd. Zeer waarschijnlijk komt de naam dus simpelweg van het hierboven bij punt 3 bovengenoemde water genaamd Helsloit.
In Vianen is tegenwoordig ook een Helsloitstraat. Gasperde, ook wel Gasperden of Gasperen genoemd, is namelijk een buurtschap in de gemeente Vianen. Het is ontstaan op de hoge gronden bij het riviertje de Gaasp en is later in Hagestein veranderd. Hagestein verwierf stadsrechten. Deze werden in 1382 verleend door de heren van Arkel. Tot 1405 is er sprake van de stad Hagestein. In dat jaar maakten de graaf van Holland, de bisschop van Utrecht en de heer van Vianen heel Hagestein (kasteel en woningen) met de grond gelijk. Hetzelfde lot was kasteel Everstein beschoren. Hagestein raakte achtereenvolgens onder de invloedssferen van de kerken van Utrecht, een aantal kapitaalkrachtige particulieren en de stad Dordrecht. Everdingen, Zijderveld en Goilberdingen volgden de geschiedenis van het graafschap Culemborg. De Franse tijd maakte een einde aan de onderlinge strijd tussen kerkelijke en wereldlijke machten en bracht wat rust voor de verschillende kernen. Everdingen en Zijderveld werden in 1820 vanuit Gelderland bij Zuid-Holland gevoegd. Vianen en Hagestein bleven, ondanks de ligging ten zuiden van de Lek, onderdeel uitmaken van de provincie Utrecht.[1]

Vianen heet echter ook zelf van oorsprong Heelsloot. Het land van Vianen was vanouds een vrije heerlijkheid en behoorde aanvankelijk tot het graafschap Teisterbant. De heerlijkheid had haar oorsprong in het bouwen van het slot, Vianen geheeten, door Zweder, een der jongere zonen uit den huize Kuilenburg, in 1213, of volgens anderen reeds in 1190. Na het bouwen van dit slot breidde zich het in de nabijheid gelegen dorp Heelsloot uit en de Heeren van het slot noemden zich eerst Heeren van Heelsloot, later van Bosichem en eindelijk van Vianen. Nadat dit oude slot was afgebroken, werd in 1370 het slot Batenstein gesticht.[2]
Het door het Meertens Instituut genoemde jaartal 1269 komt van een handvest d.d. 31 augustus 1269 waarin Wouter Uten Goye (heer van Gasperden, Everdingen en Goilbergen) aan Zweder van Beusichem belooft dat de wetering van Helsloit tot de uitwatering van Gasperde gemeenschappelijk geschouwd of verzorgd zou worden door de schouten en heemraden van beide heerlijkheden.
De oudste schriftelijke vermelding van de naam Vianen zelf dateert van 1271. 
De oorsprong van de naam Vianen is verder onbekend.[3]  De stamvader van het adellijke geslacht hier was zoals vermeld Zweder van Beusichem (leenman). Zijn zoon geb. 1318 noemde zich Hubrecht van Vianen. De bezitting ging daarna over op het geslacht Van Duivenvoorde en daarna weer terug op het geslacht Van Vianen. Na 1414 kwam Vianen en slot Batestein tot 1679 in handen van het beroemde geslacht Brederode.[4] Vianen was toen een vrijstad. Mensen soms van bedenkelijk allooi konden er hun toevlucht zoeken. 'Naar Vianen gaan' is nog steeds synoniem voor failliet gaan.
Ook in de 14e eeuw komen we nog de naam Heelsloot tegen: Op 27/08/1349 wordt Catharina Gijsbertsdr Uten Goye (ca1300 - voor 1/5/1351), vrouw van Hendrik I van Vianen (? - 03/10/1352), beleend met het burggraafschap van Utrecht en uitgebreide goederen in het Gooi, sindsdien burggravin van Utrecht. Het burggraafschap van het Stich Utrecht omvatte het tienden recht en belening van: "264 mergen land op de 'Bolgerij', 1/3 van het gerecht en de tienden op Lakervelt met 52 mergen land op 'Scherpenswijk', gerechten, tienden en landerijen in de heerlijkheid Heelsloot, het gerecht van 't Goi, Houten, Tul en 't Waal, Hondswijk, de Waard, 20 mergen onder 't Waal, het veer van Tul op Oldenslijk, het gerecht van Jaarsveld, Everdingen, Goilberdingen, Parijs, Gasperden en Over-Boeicop, benevens het visrecht tussen Pasijser-stege en Oldenslijk, en de Poelwaard".

De Helsloit/Helsloot zou gelopen hebben langs de latere Oude Zederik. Deze maakte deel uit van een watergang die begon met de Hagewetering in Gasperden (Hagestein) die liep tot de zuidoosthoek van Vianen. Van daar liep zij met bochtjes langs de zuidzijde van het Zwijnshoofd zuidwestwaarts tot aan de Helsdingse Achterweg in Helsdingen, alwaar de Helsloot begon [5]:

Reconstructie van de vaart tussen Vianen en Hagestein in 1563. Tekening door H. de Lanoy Meijer.  Reconstructie van de vaart tussen Vianen en Hagestein in 1563. Tekening door H. de Lanoy Meijer.

Vlakbij Vianen ligt dus ook nog het buurtschap Helsdingen met een kerkje uit de de 12e(?) eeuw (het is nu een woonhuis). Ook een naam die begint met Hel, maar er wordt ook geopperd dat die naam is afgeleidt van het riviertje Helfe/Helpe. Of is dit hetzelfde water als de Helsloit?

De vraag is nog waarom de familie de naam Helsloot als achternaam nam. Was het een verarmde tak van de Heeren van Heelsloot? Dit lijkt onwaarschijnlijk. Was het een vernoeming naar de streek Heelsloot? Of woonde men aan de Helsloit? Dat laatste is de theorie die ik voorlopig gebruik, zie hieronder. Nog onbekend bij mij is tot wanneer het watertje Helsloit bestaan heeft dan wel tot wanneer deze zo geheten heeft.
De eerste 4 generaties: 1550-1700
Het reconstrueren van de eerste generaties is zoals gebruikelijk voor een deel op documenten gebaseerd en voor een deel uit "logische conclusies" die we daaruit trekken. Daar waar echter harde bewijzen ontbreken moeten we altijd een zeker voorbehoud nemen.

4e generatie (geboren ca1655-1670):
Voor 1687 ben ik de naam Helsloot nog niet tegengekomen. De eerste keer dat we de naam Helsloot tegenkomen is op 22 maart 1687 bij de ondertrouwakte van Hermanus Alpherts (van) Helsloot (4e generatie) te Hoorn. Belangrijker echter is de uitkoopakte van 4 juni 1696 behorende bij de erfenis van Elisabeth Adriaans van Helsloot (4e generatie). Omdat zij geen kinderen had waren haar nog levende neven en nichten erfgenaam (dan wel hun nog levende erfgenamen), en deze staan allen genoemd in deze uitkoopakte. We vinden in de uitkoopakte deze neven en nichten:

Elisabeth Adriaans van Helsloot

Arien Alpherts van Helsloot
Elisabeth Alpherts van Helsloot
Claas Alpherts van Helsloot
Aart Alpherts van Helsloot
Hermanus Alpherts van Helsloot
Johanna Alpherts van Helsloot

Jannigje Jacobs van Helsloot
Aert Jacobsz van Helsloot
Claas Jacobsz van Helsloot
Elisabeth Jacobs van Helsloot
Jan Jacobs van Helsloot

En mogelijk:
Jannigje Jans Tucker
Claas Jans Tucker

Helaas heb ik alleen nog van 
Elisabeth Jacobs van Helsloot mogelijk de doop gevonden. Daarin wordt alleen haar vader (ene Jacobi Aertsen in Thienhove) genoemd.
Uit de patroniemen van de neven en nichten kunnen we wel de derde generatie herleiden.

3e generatie (geboren ca 1630):
Dit waren de drie broers Albert, Jacob en Adriaan van Helsloot/Helsdingen en een mogelijke zuster die dan getrouwd was met Jan Tucker. Omdat ze alle vier geen erfgenaam meer waren van Elisabeth Adriaans van Helsloot moeten deze broers en zuster zijn overleden voor 3 november 1693, op deze datum was Elisabeth Adriaans van Helsloot zeker overleden.
Ik heb geen document gevonden waarin deze broers en mogelijke zuster zelf voorkomen met de naam Helsloot. Wel heb ik de drie broers Alphert Aertsz, Jacob Aertsz en Adriaan Aertsz van Helsdingen gevonden. 
Alphert Aertsz woonde in Helsdingen, Adriaan Aertsz in Hagestein en Jacob Aertsz in Hagestein en later in Tienhoven. Het kan bijna niet anders of dit zijn dezelfde boers als de broers van Helsloot. Namen, vernoemingen, plaats (van Johanna Alpherts van Helsloot is bekend dat zij uit Helsdingen kwam) en tijd kloppen allemaal, hoe groot is de kans dat in zo een klein gebied 2 paar van 3 broers met dezelfde naam voorkomen? Broers die bovendien de volwassen leeftijd haalden en trouwden.
De drie broers van Helsdingen trouwden met de zussen resp. Annichgen Claesd, Belichgen Claesd en Metgen Claesd Wttewael/Ui(j)ttewael.
Blijft nog de vraag waarom de familie zich later opeens Van Helsloot ging noemen.


2e generatie (geboren ca 1590):
Bij de neven en nichten uit de 4e generatie treffen we een aantal dezelfde namen aan: Elisabeth, Aert en Claas. In die tijd was het gebruikelijk de eerste kinderen te vernoemen naar de grootouders. Met het nodige voorbehoud kunnen we aldus veronderstellen dat de ouders van de drie broers en mogelijke zuster ene Aert of Claas getrouwd met Elisabeth waren. De achternaam Van Helsloot van de neven en nichten wijst sterk op een geografische vernoeming en dat men dus aan de Helsloot woonde. Ook de hypothese van de 3 broers van Helsdingen geeft als vader Aert aan, de Claassen zijn dan vernoemd naar Claes Jansz Wttewael.
Toevallig treffen we in het Archief van het Provincialaat der JezuÔeten over de periode 1612-1616 een paar Aert Albersen getrouwd met Elisabeth Cornelis aan. Zij laten een dochter dopen genaamd Gertbrechtgen. Dit gebeurt in Helsdingen. Zoals hierboven te lezen is liep de Helsloit/Helsloot bij Helsdingen en woonde 
Alphert Aertsz van Helsdingen daar. Dit paar zou dus de ouders kunnen zijn van de drie broers en mogelijke zuster.

1e generatie (geboren ca 1565):
De vader van Aert Albersen was natuurlijk ene Albert. De broer Albert uit de 3e generatie is dan naar hem vernoemd.


Hieronder de parentelen van Albert met de tot nu toe gevonden gegevens:

Nakomelingen van Albert Helsloot (*ca 1565), tekst

Nakomelingen van Albert Helsloot (*ca 1565), grafisch

Akten, advertenties, bidprentjes en dergelijke kunnen via de Personenlijst verderop deze pagina bekeken worden

Naamsvarianten
De volgende naamsvarianten komen we in de loop der eeuwen tegen: Hellesloot, Hollesloot, Hollesloodt, Holsloot, Heelsloot, Hellsloten, Van Helsloten, Van Helslooten, Van Helsloot, Helssloot, Elsslot, Hellingsloot of Helsel. Vaak zijn het eenmalige verbasteringen of verschrijvingen van de naam Helsloot. Alleen de Amsterdamse familie Hellsloten die vanaf 1836 opduikt heeft sindsdien consequent tot op heden een andere schrijfwijze behouden. D
eze familie komt voort uit een buitenechtelijke zoon van de dochter Martha Helsloot (1814-1855) van Johannes Helsloot (1788-1829).
Er is ook een Amsterdams koopmans- en regentenfamilie Hollesloot geweest die zijn oorsprong ook uit Vianen lijkt te hebben. Ik heb hier geen familieconnectie met de Helsloot familie kunnen vinden. Deze naam lijkt niet meer voor te komen.
In de omgeving van Pijnacker stuitte ik ook nog op de familie Heulsloot
uit de 16e tot 18e eeuw. Ook bij deze naam lijkt het geen familieconnectie te zijn en komt de naam niet meer voor. De Heulsloot is een water te Bleiswijk.De verschillende takken
Bijna
alle Helsloot'en waren of zijn familie van elkaar zijn. Alleen de hieronder genoemde uitgestorven protestantse takken zijn nog een vraagteken.
Ik kan op dit moment de volgende verschillende takken onderscheiden:

Utrechtse tak
De nazaten van Claas Aertz Helsloot (1690-1741) vinden we, soms tot op heden,
terug in het Utrechtse gebied boven Vianen. Hij is een zoon van Aert Jacobsz van Helsloot van de 4e generatie. Het gaat om plaatsen als Lopik, Lopikerkapel, Jaarsveld, Jutphaas en IJsselstein.

Watergraafsmeerse tak
De grote stad trekt.
Op 15 april 1687 trouwt Hermanus Alpherts (van) Helsloot (ca1665-1717) van de 4e generatie te Watergraafsmeer. Ook zijn broer Aart Alpherts Helsloot (ca1664-1700) vestigt zich in de Watergraafsmeer. Zijn nageslacht vinden we tot vandaag terug in Amsterdam.

Buitenveldertse tak
Rond 1735 trekken de de broers 
Hermanus Helsloot (1712-1783) en Arie Helsloot (1716-1763) vanuit Vianen naar Amsterdam. Zij zijn kleinzonen van Claas Alpherts van Helsloot van de 4e generatie.
In 1741 vestigt Hermanus zich op boerderij Overveld, op de plek van het huidige Stadionplein in Amsterdam:

Boerderij OverVeld op kaart Pieter Mol 1770 Boerderij OverVeld op kaart van Jan Mol 1770           Boerderij Overveld (foto Jacob Olie, 1891) Boerderij Overveld (foto Jacob Olie, 1891)


De vroegste vermelding van boerdeirj Overveld is uit 1685. Op verschillende kaarten van Amsterdam werd hij vermeld, zoals op bovenstaande "Nieuwe kaart van de Wydberoemde Koopstat Amsteldam" van Jan Mol uit 1770.
Tot vlak voor de sloop van boerderij Overveld hebben er altijd Helsloot'en op deze boerderij gewoond. Christina Helsloot (1844-1906) was de laatste. 165 jaar lang speelde deze boerderij dus een rol in Helsloot familie. In 1913 verlaat haar man Pieter Engwirda de boerderij en wordt deze gesloopt voor de aanleg van het "Oude stadion" (inmiddels ook weer gesloopt).
Hermanus en Arie Helsloot krijgen een omvangrijk nageslacht, van wie een aantal zich ontwikkelt tot rijke veehouders. Verder komen er erg veel melkslijters voor. Een zeer groot deel van Amsterdamse Helsloot familie uit de 18e en 19e eeuw zijn afstammelingen van deze broers.

Haarlemse/Van Helsloot tak
Antonius (van) Helsloot (1733-?) verhuist vanuit de Watergraafsmeer naar Haarlem en trouwt daar in 1762
. Zijn nageslacht behoudt als enige het tussenvoegsel "van" in de achternaam. Via de mannelijke kant is deze lijn uitgestorven. Als zijn achterkleindochter Alida Hendrina van Helsloot (1821-1897) in 1897 overlijdt sterft daarmee ook deze achternaam uit.

Viaanse tak
In Vianen komen we in de 18e eeuw (het nageslacht van)
Adrianus (Arie) van Helsloot (ca 1720 - 1766) tegen. Zijn moeder heet Metje van Helsdingen, maar wie zijn vader is is nog onbekend. Mogelijk is de moeder dezelfde als Metje Arienze Helsloot en is Adrianus (Arie) van Helsloot een buitenechtelijk kind. Ook deze tak lijkt uitgestorven.

Protestante takken
De meeste Helsloot'en waren katholiek. Echter de nazaten van
Cornelis Hermense Helsloot (1672- ?) en Hendrik van Helsloot (ca 1780- ?) zijn protestants. Of zij familie van Albert zijn of van elkaar heb ik nog niet kunnen achterhalen. (Ook de nazaten van Aert Jacobsz Helsloot (ca 1665- na 1722) waren trouwens protestants)

Buitenlandse takken
Johannes Jacobus Helsloot (1917-1979), nakomeling van 
Arie Helsloot (1716-1763), emigreert met zijn vrouw en 5 kinderen naar Amerika. De kinderen vormen met hun (klein)kinderen de Amerikaanse tak, inmiddels minstens 16 personen met de naam Helsloot groot.
Ook in andere bekende emigratielanden als Canada, AustraliŽ en Nieuw-Zeeland komen we tegenwoordig Helsloot families tegen.
Verder ook in voor de hand liggende landen als BelgiŽ, Frankrijk en ItaliŽ.Opmerkelijke feiten:

De oudste:
Henriette Sophia Elisabeth Helsloot

Volgens de bij mij bekende gegevens is HenriŽtte Sophia Elisabeth Helsloot (1882-1985) de oudste geworden met een leeftijd van bijna 103 jaar.

Zwana Christina Johanna Helsloot

Ook Zwana Christina Johanna Helsloot (1915-2015) werd meer dan honderd jaar.

De oudste op foto of portret:
Nicolaas Johannes Helsloot (1830-1905)
Nicolaas Johannes Helsloot (1830-1905) is de vroegst geboren Helsloot waarvan een foto bij mij bekend is. Maria Thereria Helsloot (1810-1875) zou hierboven zijn afgebeeld (krijttekening door P.C. Rijnbouth in 1877) en is daarmee dan de vroegst geboren Helsloot waarvan een portret bekend is.


Het oudste nog bestaand graf:
Graf van Theodorus Helsloot (1801-1873)

Het graf van Theodorus Helsloot (1801-1873) is zover ik weet het oudste nog bestaande graf. Hierin liggen ook begraven zijn vrouw Alida de Ruiter, zijn zoon Nicolaas Johannes Helsloot (1830-1905) met zijn vrouw Wijnanda Pijnakker en hun dochters Johanna Helsloot (1871-1949, niet vermeld op de grafsteen) en Wijnanda Sophia Helsloot (1872-1943).

De meeste kinderen:
  Leydse Courant 06 maart 1840

Theodorus (Dirk) Helsloot (1801-1873) en Alida de Ruiter kregen maar liefst 18 kinderen, waaronder 4 tweelingen en 1 drieling. Slechts 6 kinderen werden ouder dan een jaar, dezen 6 haalden wel allemaal de volwassen leeftijd. Merkwaardig genoeg waren daaronder 2 broers met bijna exact dezelfde naam: Nikolaas Henderikus en Nicolaas Hendrikus. De bevalling van de drieling was aanleidiing voor bovenstaand stukje in de Leydse Courant. De drieling overleed helaas toch binnen drie maanden.

Theodorus Leonardus Helsloot (1890-1944) en Johanna Wilhelmina Kortlevers kregen 16 kinderen, allemaal eenlingen. Het aantal kramen lag dus hoger dan bij Dirk en Alida.

Vernoeming:
CRAS PADRE HENRIQUE HELSLOOT

Als blijk van waardering voor het maatschappelijke werk van priester Henk Helsloot voor de regio, heeft de gemeente Cap„o Bonito (BraziliŽ) besloten een officiŽle staatsinstelling naar hem te vernoemen. Het betreft een sociaal centrum gericht op jongeren van 17 tot 23 jaar. De naam is CRAS PADRE HENRIQUE HELSLOOT.CRAS staat voor: Centro Referente a AssistÍncia Social.
De opening van het gebouw vond plaats op 19 juni 2011.

Marcanti:
Foyer Marcanti in 1956

In Amsterdam is er tegenwoordig een Marcanti buurt met de bekende club Marcanti (tijdelijk(?) gesloten) en ook een Marcanti College en een Marcantilaan. Velen denken dat de buurt al van oorsprong Marcanti heette. Echter, de oorsprong van deze naam (en de club) komt van de NV Marcanti (1934-1985), exploitatie van cafe-restaurants en cantines in Amsterdam. De naam Marcanti is een verbastering van Markt-kantine. Marcanti is in 1934 opgericht als kantine voor de kooplieden van de nieuwe Centrale Markthallen door melkslijter Nicolaas Wilhelmus (Nico) Helsloot (1887-1976).

Boerderij Meerzicht:
Boerderij Meerzicht  
Boerderij Meerzicht

Elke Amsterdammer kent wel pannenkoekenboerderij Meerzicht in het Amsterdamse Bos. Deze boerderij werd als gewone boerderij bewoond door Wijnanda Johanna Helsloot (1896-1960) tot haar dood. De pannenkoekenboerderij is overigens nog steeds familiebezit van haar kleinkinderen Van Duijnhoven.

Het Palingoproer 1886:
In 1786 adverteert Arie Helsloot (1754-1813) met het spelletje paling trekken:

Nederlandsche courant 19-05-1786

Paling trekken wordt later verboden. Precies 100 jaar later leidde een poging van de politie tot het verijdelen van dit spelletje aan de Lindengracht in Amsterdam tot het Palingoproer. Bij deze oproer vielen maar liefst 25 doden. Hieronder was een Helsloot: Willebrordus Johannes Helsloot (1869-1886), overigens geen nazaat van Arie Helsloot. Hij was die dag op weg naar zijn meisje toen hij getroffen werd (door een verdwaalde kogel?). De volgende week zouden ze trouwen. Hij overleed de dag na het oproer in het Binnengasthuis.Bekende leden van de familie
Tot het einde van de 19e eeuw bestond de Helsloot-familie voornamelijk uit boeren en kleine middenstanders. Pas daarna verschijnen er personen die we "bekend" zouden kunnen noemen. Hieronder volgt een eerste opsomming.

Kunst & Cultuur
Misja HelslootMisja Helsloot (1973)
DJ
Petrus Nicolaas (Pieter) Helsloot (1929)
auteur diverse historische publicaties
Cornelis Gerardus Maria (Kees) Helsloot (1936)
dichter, vertaler en essayist


Sport
Dries Helsloot

Andries Gerlof (Dries) Helsloot (1937)
Nederlands kampioen wielrennen
derny bij de amateurs op de baan in 1966 en brons bij WK 1967
Richard Maria Helsloot (1953)
Zilver lichte vier zonder bij WK roeien 1978, 1979 en 1981.

Jan Sjabbo Helsloot (1959)
schaker
Johannes Jacobus (Han) Helsloot (1917-1979)
boksen: legerkampioen, kampioen middelgewicht Java (1937, 1938 en 1939).

Politiek

Nicolaas Johannes Helsloot (1830-1905)
raadslid gemeente Nieuwer-Amstel (1881-1896)
Theodorus Gijsbertus (Dirk) Helsloot (1898-1973)
raadslid gemeente Aalsmeer (1935-1939, RKSP) 
Elisabeth Maria (Bep) Helsloot (1923-2012)
raadslid Haarlem (1966-1970, KVP)
Petrus Nicolaas (Pieter) Helsloot (1929)
raadslid gemeente Zaandijk (1966-1971, Pvda) en Zaanstad (1978-1982, PvdA)
Johannes Theodorus (Jan) Helsloot (1926)
raadslid gemeente Aalsmeer (1974-1986, KVP/CDA)
Charles Willem Anna Helsloot (1928-2009): raadslid gemeente Vleuten-De Meern (1982-1986, CDA) Lennart Helsloot (1969)
raadslid deelraad Amsterdam Zuid en Amsterdam Oud-Zuid, (1994-2006, GroenLinks)
Franciscus Wilhelmus Augustinus (Frank) Helsloot (1960)
wethouder Noordwijkerhout (2002-2006,CDA) en Zevenhuizen (2008-2009, CDA)

Wetenschap


prof. dr. Ira Helsloot (1966)
Hoogleraar crisisbeheersing en fysieke veiligheid
dr. Johannes Ignatius Antonius (John) Helsloot (1950)
auteur diverse historische publicatie's
dr. Niels Helsloot (1959-2008)
auteur diverse filosofische publicatie's
dr. Catharine Josephine Helsloot (1962) senior adviseur taalbeleid en meertaligheid, medeauteur van 2 publicaties op dit terrein

Bekendere ondernemers


Nicolaas Johannes Helsloot (1830-1905)
medeoprichter van de Boerenleenbank te Nieuwer-Amstel
Nicolaas Wilhelmus (Nico) Helsloot (1887-1976)
medeoprichter en directeur van NV Marcanti 1934-1985, exploitatie van cafe-restaurants en cantines in Amsterdam. Onderscheiden met de Pauselijke gouden medaille Pro Ecclesia et Pontifice.
Joseph Petrus Jacobus Helsloot (1892-1970)
oprichter Transportbedrijf J. Helsloot & Zoon. Zijn vader had echter ook al een stalhouderij en een goederenvervoerbedrijf. En ook zijn opa had al een stalhouderij.
Catharina Elisabeth (Cato) Helsloot (1861-1937) trouwde met Jan van Muijden, oprichter van de Van Muyden bakkerij keten.

Maatschappelijk

Antonius Nicolaas (Ton) Helsloot (1925-2013)
Advocaat, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Johannes (Joop) Helsloot (1921-2012)
Eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, in zilver


Henricus Bernardus (Henk) Helsloot (1930)
Priester en oprichter diverse opvangcentra in BraziliŽ, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Johannes Theodorus (Jan) Helsloot (1926)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Alle Helsloot'en op een rijtje
Via onderstaande links kunnen alle mij bekende Helsloot'en en hun familieleden met hun gegevens bekeken worden:

Personenlijst Helsloot
Personenlijst Van Helsloot
Personenlijst Helslooten
Personenlijst Van Helslooten
Personenlijst Helsloten
Personenlijst Van Helsloten
Personenlijst Hellsloten
Personenlijst Holsloot 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op .

Deze gegevens zijn ook te vinden op:
Stamboom Gids
genealogieonline.nl
geneanet.org

Bronnen:
[1] Wikipedia
[2] Ons Heerlijk Vaderland (deel 2 van 4) Boven en beneden den Moerdijk, door Hendrik Blink (1852-1931)
[3] Koningrijk der Nederlanden, door J.L.Terwen Gouda MDCCCLVIII,  herdruk facs. 1979  p 307
[4] Kasteel Batestein te Vianen, door J.A.L. de Meyere en J.M.M. Ruijter 1981
[5] De waterkeeringen, waterschappen en polders van Zuid-Holland, Deel 1, door Louis Frederik Teixeira de Mattos0